Long way up: rethink diseases in light of phase separation and phase transition
Mingrui Ding, Weifan Xu, Gaofeng Pei, Pilong Li
2024, 15(7): 475-492. DOI: 10.1093/procel/pwad057
[Abstract] [PDF]
ILF3 safeguards telomeres from aberrant homologous recombination as a telomeric R-loop reader
Chuanle Wang, Yan Huang, Yue Yang, Ruofei Li, Yingying Li, Hongxin Qiu, Jiali Wu, Guang Shi, Wenbin Ma, Zhou Songyang
2024, 15(7): 493-511. DOI: 10.1093/procel/pwad054
[Abstract] [PDF]
Follicle stimulating hormone controls granulosa cell glutamine synthesis to regulate ovulation
Kai-Hui Zhang, Fei-Fei Zhang, Zhi-Ling Zhang, Ke-Fei Fang, Wen-Xing Sun, Na Kong, Min Wu, Hai-Ou Liu, Yan Liu, Zhi Li, Qing-Qing Cai, Yang Wang, Quan-Wei Wei, Peng-Cheng Lin, Yan Lin, Wei Xu, Cong-Jian Xu, Yi-Yuan Yuan, Shi-Min Zhao
2024, 15(7): 512-529. DOI: 10.1093/procel/pwad065
[Abstract] [PDF]
Comprehensive transcriptional atlas of human adenomyosis deciphered by the integration of single-cell RNA-sequencing and spatial transcriptomics
Tao Chen, Yiliang Xu, Xiaocui Xu, Jianzhang Wang, Zhiruo Qiu, Yayuan Yu, Xiaohong Jiang, Wanqi Shao, Dandan Bai, Mingzhu Wang, Shuyan Mei, Tao Cheng, Li Wu, Shaorong Gao, Xuan Che
2024, 15(7): 530-546. DOI: 10.1093/procel/pwae012
[Abstract] [PDF]
Structural basis for polyuridine tract recognition by SARS-CoV-2 Nsp15
Fumiaki Ito, Hanjing Yang, Z. Hong Zhou, Xiaojiang S. Chen
2024, 15(7): 547-552. DOI: 10.1093/procel/pwae009
[Abstract] [PDF]