Yunyun Gao, Danyi Li, Yong-Xin Liu. Microbiome research outlook: past, present, and future[J]. Protein&Cell, 2023, 14(10): 709-712. doi: 10.1093/procel/pwad031
Citation: Yunyun Gao, Danyi Li, Yong-Xin Liu. Microbiome research outlook: past, present, and future[J]. Protein&Cell, 2023, 14(10): 709-712. doi: 10.1093/procel/pwad031

Microbiome research outlook: past, present, and future

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return